Svět se nachází uprostřed velkého boje. Války zachvacují národy, láska a soucit se ztrácejí. Existuje východisko?

Velký spor věků objasňuje aktuální situaci ve světě a ukazuje Boží záměr s jeho lidem. Na historickém pozadí zápasu reformátorů jako byl Viklef, Hus, Luther, Zwingli a další, objasňuje boj mezi pravdou a lží a odhaluje vznik zla a působení jeho temných sil.

Velký spor věků odhaluje krok za krokem omezení naší osobní svobody. To je jeden z nejnebezpečnějších úkazů dnešní doby. Chcete poznat síly stojící za tímto úsilím?

Velký spor věků nabízí pohled na rozhodující otázky a uvádí nás do zákulisí světové politiky. Tato kniha odhaluje vzrušující skutečnosti a také předpovědi týkající se budoucnosti.

Velký spor věků je přeložený do více jak 78 jazyků a četly jej milióny lidí. Ve svých rukou máte jednu z nejvýznamnějších knih na světě!


O knize

Také byste rádi nahlédli do zákulisí dějin a poodhalili skrývanou pravdu? Není Vám jasné, proč je tolik církví a proč se v historii napáchalo tolik zla ve jménu Boha? Nerozumíte tomu, co se děje se současným světem a jak budou pokračovat dějiny Země dál? Tak právě pro Vás je určena kniha „Velký spor věků“.

Kniha „Velký spor věků“ od americké autorky Ellen Gould Whiteové je pátým dílem z pěti dílné série „Velké drama věků“ a poprvé byla vydána již v roce 1888. Od té doby ale neztratila nic na své aktuálnosti a důležitosti, spíše naopak. Je přeložena do 78 světových jazyků a stala se světovým bestsellerem. Jsou v ní čtivou a poutavou formou popsána historická fakta, které stály u zrodu církve v době prvních učedníků i postupné vplížení se kompromisů a falešných nauk. Reformátorům jako byl Hus, Viklef, Luther, Zwingli či Miller pak dalo mnoho úsilí navrátit lidi zpět k Bibli a učen&i acute; Ježíše Krista.

Velký spor věků poodhaluje i roušku tajemství působení zla, a to od jeho počátků až do doby konce světa. Odhalí vám tajemný svět zlých duchovních bytostí, kteří právě v této době zintenzivňují své projevy. Kniha vás připraví na události, které nás v blízké budoucnosti podle Bible čekají. Jak již podle kulminujících událostí v ekologii, politice, ekonomice, tak podle stoupajících sil okultismu a horšících se mezilidských vztazích můžeme sledovat, že závěr dějin nebude jednoduchý. My ale potřebujeme pevný směr a jistý cíl. Tendence omezovat svobodu a manipulovat s lidským svědomím zde byly, jak popisuje kniha, celou historii, ale nyní se před ukončením dějin zla zmnohonásobí. Bůh měl přesto v každé době svůj věrný lid, budete mezi něj patřit také? Budete v rozhodující chvíle svého života na straně lásky?

Slovo o Autorce

Kdo byla Ellen Gould Whiteová  a proč miliony lidí na celém světě oceňují její knihy a přikládají jim velký význam? Stručně řečeno, je to obyčejná žena, ale obdařená mimořádnými duchovními dary. Žila v devatenáctém a na počátku dvacátého století (1827-1915), ale prostřednictvím svých publikací bude mít i nadále významný dopad na miliony lidí na světě. Její literární dílo obsahuje více než 80 knih, 200 traktátů a brožur a 4600 článků do časopisu. Ellen Whiteová je nejpřekládanější spisovatelkou v literární historii. Její publikace obsahují širokou škálu otázek - od nábožen ství, přes školství, sociální věci, evangelizaci, proroctví, publikování, výživu a zdraví. Její kniha o změně křesťanského života - „Cesta ke Kristu“ byla publikována ve více než 120 jazycích.

"Spisy Ellen Whiteové nemají nahradit Bibli ani je nelze stavět na stejnou úroveň s Písmem. Jedině Bible je jedinečným měřítkem, kterým musí být posuzovány její spisy a ostatní literatura, a kterému se musí podřídit. Bible je svým vlastním vykladačem a je také základem veškerého učení. Hlavním úkolem E.G.Whiteové bylo a je vést lidi zpět k Bibli a potvrdit závěry studia, ke kterým písmáci došli. Její význam spočívá i v usměrňování každodenního křesťanského života v mnoha praktických oblastech.

Proroctví ze Zjevení Jana, které říká, že „Ježíšovo svědectví se projeví skrze „ducha proroctví v posledních dnech pozemských dějin vyzývá každého k tomu, aby nebyl lhostejný nebo nedůvěřivý, ale aby všecko zkoumal a držel se dobrého.

„Vždyť Panovník Hospodin nebude činit nic, pokud neodhalil své důvěrné sdělení svým otrokům prorokům.“ (Amos 3,7)

Autorka o knize napsala

„Kniha Velký spor Věků by měla být šířena mezi široké vrstvy lidí. Obsahuje příběh minulosti, přítomnosti i budoucnosti. V tom, jak načrtává závěrečné výjevy pozemských dějin, přináší mocné svědectví pro pravdu. Všeobecné šíření knihy bych si přála vidět raději než u kterékoli jiné knihy, kterou jsem napsala, protože Velký spor je poslední poselství varující svět podáno mnohem jasněji než v kterékoli jiné mé knize.“ Letter 281, 1905

„Knihu Velký spor věků si cením více než zlato nebo stříbro a mým velkým přáním je, aby se dostala lidem. … Důsledky jejího rozšíření se nemohou posuzovat podle toho, jak se nám to zdá nyní. Tím, že si ji přečtou, budou mnozí vyburcováni a získají odvahu se okamžitě připojit k těm, kdo zachovávají přikázání Boží. Ale mnohem větší množství těch, kdo si ji přečetli, nezaujme své postavení, dokud neuvidí, jak se začnou dít události, které jsou v ní předpovězeny. Naplnění některých předpovědí vzbudí víru, že se odehrají i ostatní, a když bude země osvícena slávou Páně, při ukončení díla, mnohé duše zaujmou své místo na straně přikázání Božích jako důsledek jejího působení.“ CM 128,129.

„Patriarchové a proroci, Daniel a Zjevení a Velký spor věků, jsou knihy nyní potřebné jako nikdy předtím. Měli by být v oběhu, protože pravdy, které zdůrazňují, otevřou mnoho slepých očí.“ SM 123; RH 2-16-1905.

„Knihy Velký spor věků si cením více než stříbra či zlata a velmi si přeji, aby se dostala mezi lidi. Během práce na rukopisu Velký spor věků jsem si často uvědomovala přítomnost andělů Božích. A mnohokrát mi byly scény, o kterých jsem psala, znovu zjevovány v nočních viděních, takže byly v mé mysli svěží a živé.“ Letter 56, 1911

Poselství bible

Bible je nejúžasnější, nejpravdivější, historicky nejpřesnější a nejčtenější knihou na tomto světě. Je to kniha, která mění životy, povahy, dává naději a umožňuje poznávat Boha a být s Ním ve spojení. Všichni pisatelé Bible byli jednotně inspirovaní Duchem Svatým a proto se Bible právem může nazývat Božím slovem. Je to měřítko pro posouzení všech ostatních lidských děl, proroctví i zázraků. Je to kotva Božího lidu a k této nejdůležitější knize mají vést a obracet lidi i námi nabízené knihy zdarma. Čtěte je nejlépe spolu s Biblí a modlitbou. Chcete-li hlouběji poznat poselství Bible studujte on-line Kurzbible.cz

Evangelium

Na naší zemi, která je zachvácená zlem vládne bolest, bída a nesmírné utrpení. Nejhorší ze všeho je ale beznaděj, kterou mnozí lidé prožívají, životní nejistota, nezodpovězené otázky, které sužují mnohá srdce. Bible ale říká, že na nás Někomu záleží! Přestože jsme jako zrnko prachu, záleží na nás našemu nebeskému Otci. Záleží mu na nás tolik, že i když jsme se svojí neposlušností od něj odloučili, obětoval na kříži pro naší záchranu svého vlastního syna Ježíše Krista. „Jeho Bůh určil za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž ve své shovívavosti prominul předešlé hříchy, aby nyní prokázal svou spravedlnost, aby se ukázalo, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo věří v Ježíše.“ (Římanům 3,25-26)

Bible poukazuje, že jedině Ježíš Kristus dává našemu životu opět smysl a odpovídá na naše existenční otázky. Díky Ježíši Kristu víme proč jsme tady, odpovídá na otázku kdo jsme: „Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi - a také jimi jsme!“ (1. Janova 3,1) A co s námi bude:  „My ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi - domov spravedlnosti." (2. Petr 3,13) Tato Biblická dobrá zpráva - evangelium, přesně jak Ježíš předpověděl obletěla již téměř celý svět a ukazuje na jedinou cestu k záchraně. "Já jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“(Jan 14,16)

Evangelium je dobrá zpráva o tom, že tu žil a zemřel za naše hříchy a byl vzkříšen Ježíš Kristus, Boží syn, který opět přijde a vezme nás tam, kde je On. Ježíš vzal na sebe náš hřích, který nás odloučil od přítomnosti Boha i celých nebes a vytvořil nám cestu zpátky. Tolik vás Stvořitel miluje. Ano, ať jste kdokoli, ať jste udělal cokoli špatného miluje i vás a tato nabídka platí bez rozdílu pro všechny! Přijmete-li vírou tuto nabídku Kristus vstoupí do vašeho srdce, vepíše do něj svůj svatý zákon lásky a promění vás v nového člověka.

V našem nejistém životě, kdy si nemůžeme být jistí vůbec ničím ať se jedná o náš život, náš majetek, naše zaměstnání. Existuje jen jedna jistota, každý se jednou setká s Božím Synem Ježíšem Kristem tváří v tvář. Tomuto setkání se nevyhne nikdo z lidí, ať Jej miluješ, ať jej nenávidíš, ať jsi lhostejný, ať před ním utíkáš, ať jsi ateista, přijde den, kdy se mu zodpovíš za svůj celý život. Setkáš se s ním s radostí a udělenou milostí, nebo s hrůzou u nebeského soudu a konečného odsouzení k zániku?

Bůh nechce aby byl někdo odsouzen, a proto posílá vážné varování tří andělů, které má za úkol připravit každého člověka na Kristův druhý příchod. Jejich zvěstí je vzdejte Bohu slávu, navraťte se ke Stvořiteli nebe i Země, neboť přichází hodina Jeho soudu. Neúčastněte se modloslužebnictví a všech nauk které jsou v rozporu s Biblí protože to je vše součástí padlého Babylona odsouzeného k záhubě. Neberte na sebe jeho znamení, jinak budete trpět Boží hněv, ale mějte víru Ježíšovu, jeho milost, ale i posvěcení a buďte věrní všem Božím přikázáním.

Zjevení 14,6-7 - “Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“

Zjevení 14,8 - “A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: „Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.“

Zjevení 14,9-12 - A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.“ Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.

Je kniha zcela zdarma?

Ano kniha „Velký spor věků“ je pro Vás zcela zdarma včetně poštovného. Jejím objednáním se k ničemu nezavazujete nyní, ani v budoucnu a nebudou vám zasílány ani žádné složenky či výzvy k platbě.

Kniha Vám bude doručena většinou Českou poštou. Pro velké množství objednávek se může stát, že se doručení malinko zpozdí, ale naším přáním i snahou je doručit všechny objednávky v co nejkratším termínu.

Kniha „Velký spor věků“ je knihou velkého významu a budeme rádi, když jí po přečtení nabídnete s rozvahou i přátelům a napíšete nám zpětnou vazbu.

Jak si mohu knihu objednat?

Knihu Velký spor věků si můžete objednat zdarma skrze naše internetové stránky. Vyplňte prosím důkladně objednací formulář. Dbejte prosím na přesné vyplnění Vaší adresy a Vašeho Jména.

Pokud knihu objednáváte pro přátele či známé, dělejte to s uvážením a nejlépe po domluvě. Neneseme žádnou odpovědnost za nevyžádaný dárek objednaný třetí osobou.

Nově zdarma kniha Cesta ke Kristu

Toužíte najít vnitřní pokoj, radost a naději? Chcete se oprostit od zlosti či pocitu viny? Rádi byste chtěli prožít opravdovou změnu ve svém životě? Je někdo, kdo Vám pomůže?

Ne všechny cesty vedou do Božího království a proto je potřeba najít tu pravou. Je úzká, zato nejkrásnější, plná naděje na věčný život. Kniha „Cesta ke Kristu“ hovoří o nesmírné Kristově lásce a o daru spasení, který je nám zdarma nabízen.

Bezpodmínečná láska nám dává poznání sebe sama, touhu po odpuštění, smíření a proměně srdce. Tímto procesem, který se nazývá znovuzrození musí projít každý člověk, pokud chce jednou stát při druhém Kristově příchodu na straně věrných. Jestliže jednotlivé kroky víry nejen přečtete, ale i v pokoře prožijete, získáte nový smysl života, vnitřní klid, naději a hluboké vnímání Boží přítomnosti.

Tato vzácná kniha „Cesta ke Kristu“ od  Ellen Gould Whiteové, přeložená do více jak 120 jazyků světa, se může stát Vaším průvodcem k otevření dveří Vašeho srdce, kudy vstoupí Ježíš Kristus. On Vám dá odpuštění a sám postupně změní Váš charakter, který bude stále více vyzařovat lásku, radost, pokoj, tichost, dobrotivost… Dovolíte mu to?


Číst online

Objednat zdarma

Video

Ten, který přichází

Co nám prozrazuje genetický kód?

Sedmý den: Objevy ze ztracených stránek historie (5/5)

Sedmý den: Objevy ze ztracených stránek historie (4/5)

Sedmý den: Objevy ze ztracených stránek historie (3/5)

Sedmý den: Objevy ze ztracených stránek historie (2/5)

Sedmý den: Objevy ze ztracených stránek historie (1/5)

Velký spor věků - Upoutávka

Život - náhoda nebo záměr?

Karta Trump - Prof. Dr. Walter Veith

Video - Zjevení - Nevěsta, šelma a Babylon

Above the Clouds - Derrol Sawyer

Velký spor věků - kniha zdarma

Můj životní příběh - Prof. Dr. Walter Veith

Velký spor věků - fakt nebo fikce? - Ron Goss

Podvody doby konce - Mark Cleminson

Poslední události biblických proroctví - Doug Batchelor

Pátrání po sobotě ve Vatikánu - Samuele Bacchiocchi

Den za dnem - Fountainview Academy

Druhé přikázání - Wintley Phipps

Vesmírný konflikt - Doug Batchelor

...více videí

Překlad knihy